نفس بد (هالیتوز): آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - آزمایش های آزمایشگاهی اجباری.

  • شمارش خون کوچک
  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C) یا ESR (میزان رسوب گلبول های قرمز).
  • کبد مولفه های - آلانین آمینوترانسفراز (ALT ، GPT) ، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST ، GOT) ، نمک اسید گلوتامیک دهیدروژناز (GLDH) و گاما-گلوتامیل ترانسفراز (گاما-GT ، GGT) ، آلکالن فسفاتاز ، بیلی روبین.
  • پارامترهای کلیوی - اوره, کراتینین, سیستاتین C در صورت لزوم