آمینورکس

محصولات

Aminorex در سال 1965 در بسیاری از کشورها مورد تأیید قرار گرفت و در سال 1972 از بازار خارج شد عوارض جانبی (منوسیل)

ساختار و خواص

آمینورکس (C9H10N2O ، Mr = 162.2 گرم در مول) دی هیدروکسازولامین از نظر ساختاری مربوط است آمفتامین ها.

اثرات

آمینورکس دارد مهار کننده های اشتها خواص اثرات ناشی از انتشار است کاتلولامین ها.

موارد مصرف

برای درمان اضافه وزن و چاقی.

توهین

مشتق 4-متیل آمینورکس ("سرخوشی") به عنوان غیرقانونی سوused استفاده می شود مواد مخدر.

عوارض جانبی

این دارو منجر به افزایش موارد شریانی ریوی شده است فشار خون و در طی سالهای تصویب آن باعث مرگ های بی شماری شد.