گل سرخ: آزمایش های تشخیصی

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمی, تشخیص آزمایشگاهی، و واجب تشخیص دستگاه پزشکی - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

  • سونوگرافی دوبلکس (معاینه سونوگرافی: ترکیبی از یک تصویر مقطعی سونوگرافی (اسکن B) و روش سونوگرافی داپلر ؛ روش تصویربرداری پزشکی که می تواند جریان مایع (به ویژه جریان خون) را به صورت پویا تجسم کند) برای بررسی تأمین ورید و شریانی ؛ علائم:
  • توموگرافی کامپیوتری (CT ؛ روش تصویربرداری مقطعی (اشعه ایکس تصاویر از جهات مختلف با ارزیابی مبتنی بر رایانه) - در صورت مشکوک به عفونت بافت نرم عمیق / نکروزان.