جذام: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - آزمایش های آزمایشگاهی اجباری.

  • تشخیص پاتوژن ، به عنوان مثال ، با PCR (واکنش زنجیره ای پلیمراز).

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه دوم - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمی و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

  • تشخیص پاتوژن در نمونه برداری (نمونه های بافتی).
  • بررسی بافت شناسی نمونه برداری
  • تشخیص آنتی بادی PGL-1
  • آزمایش پوست لپرومین

یعنی اگر شواهد نشان دهنده عفونت حاد باشد ، باید تشخیص مستقیم یا غیرمستقیم مایكوباكتریوم لپرا گزارش شود (قانون پیشگیری و كنترل بیماری های عفونی در انسانها).