کولیت اولسراتیو: طبقه بندی

طبقه بندی مونترال از نظر وسعت در کولیت اولسراتیو (CU)

E1: پروکتیت اولسراتیو (التهاب مقعدی). درگیری محدود به راست روده (راست روده) است
E 2: چپ رو کولیت اولسراتیو (التهاب روده بزرگ؛ CU دیستال) مشارکت در رکتوم و رفت روده بزرگ (روده بزرگ ؛ گسترش تا خم شدن روده بزرگ).
E3: گسترده کولیت اولسراتیو (پانکولیت). درگیری فراتر از خم شدن روده بزرگ ، درگیری کل روده بزرگ ممکن است