علائم سندرم وجه در BWS | ورزش برای سندرم وجه در BWS

علائم سندرم وجه در BWS

La سندرم چهره علت شایع کمر است درد. می تواند به مدت کوتاه به دلیل انسداد حاد رخ دهد ، اما بیشتر در تغییرات دژنراتیو ستون فقرات به دلیل سایش و پارگی مهره مفاصل. در محدوده ی ستون فقرات قفسه سینه, سندرم چهره می تواند باعث درد در قفسه سینه و در حین تنفس علاوه بر پشت محلی درد.

از ورزش هایی که باعث تقویت قدرت و پایداری ستون فقرات می شوند ، در معالجه استفاده می شود سندرم چهره و همچنین تمرینات برای بهبود هماهنگی. آموزش وضعیت و یادگیری چگونگی رفتار مناسب برای کمر برای جلوگیری از اضافه بار بیشتر ضروری است. در درمان از تکنیک های دستی دستی و همچنین تکنیک های بافت نرم استفاده می شود. از آنجا که بارهای فشاری به خصوص می توانند جنبه را تحریک کنند مفاصل, آهسته دویدن، به عنوان مثال ، می تواند باعث شکایت شود.