آفتاب سوختگی (درماتیت سولاریس): آزمایش های تشخیصی

تشخیص دستگاه پزشکی مورد نیاز نیست.