خلاصه | سندرم ستون فقرات گردنی - این تمرینات کمک می کند

خلاصه

کمبود قدرت در ناحیه گردن و شانه می تواند منجر به درد و وضعیت بد بدن ، که به نوبه خود می تواند منجر به سایش و پارگی ساختارهای استخوانی شود و منجر به سندرم دهانه رحم شود. به منظور جلوگیری از این امر ، توصیه می شود بیمار مبتلا به سندرم ستون فقرات گردنی به درستی عمل کند آموزش قدرت. مخصوصاً ماهیچه های ناحیه شانه ، کوتاه گردن ماهیچه ها و بازوها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند ، زیرا در صورت وجود قدرت کافی می توانند بار را جذب کرده و تا آنجا که ممکن است خستگی را به تاخیر بیاندازند. مشایعت کشش و تمرینات شل کننده باعث تحریک می شود خون گردش خون در منطقه و حذف مواد ناخواسته تضمین می شود.