تقویت عضلات کوتاه گردن

”چرخش دهانه رحم گردنی” می توانید این تمرین را در حالت ایستاده یا نشسته انجام دهید. خود را بچرخانید سر در حالی که ستون فقرات گردنی به یک طرف کشیده شده است ، انگار که از بالای شانه خود نگاه می کنید و به عقب نگاه می کنید. در این حالت یک دست را روی گونه اش بگیرید.

با تلاش برای چرخاندن ، فشار بر ضد دست خود وارد کنید سر پشت صاف عقربه فشار متقابل وارد می کند. کشش را به مدت 10 ثانیه نگه دارید و سپس به سمت دیگر بچرخید. هر طرف 2 بار تمرین می شود. به تمرین بعدی ادامه دهید