تقویت عضلات جانبی گردن

"چرخش دهانه رحم با توپ" روی زمین در حالت خوابیده دراز بکشید و یک گلوله نرم از پارچه را در زیر خود قرار دهید گردن. روی توپ چند بار به راست و چپ بچرخید. این باعث تحرک و تقویت کوچک می شود گردن عضلات با تمرین بعدی ادامه دهید