چشم مرغ (کلاووس): معاینه

معاینه بالینی جامع اساس انتخاب مراحل تشخیصی بیشتر است:

 • معاینه عمومی عمومی - شامل فشار خون ، نبض ، وزن بدن ، قد ؛ علاوه بر این:
  • بازرسی (مشاهده) پا [کلاوی؟]
  • از بررسی بیشتر:
   • وضعیت نبض Periphyton (لمس نبض های پا در استخوان درشت نی شریان و شریان dorsalis pedis ، دو طرفه).
   • دمای پوست ، کشش پوست و تعریق [خشکی پوست؟]
   • راه رفتن
   • کفش و کفی (کنترل لمسی) [کفش تنگ؟ ، کفش پاشنه بلند؟]
 • معاینه ارتوپدی - در صورت لزوم ، از جمله پدوگرافی (اندازه گیری الکترونیکی پا ، که هم فشار ساکن و هم فشار دینامیک را تأمین می کند توزیع زیر کف)

براکت های مربعی [] یافته های فیزیکی پاتولوژیک (پاتولوژیک) احتمالی را نشان می دهد.