2. تمرین بسیج برای پا

شما روی یک صندلی بلند روی بالشتک فرش می نشینید. هر دو زانو و پا کشیده شده اند. پاشنه ها مرتباً روی زمین ثابت می مانند.

از یک پا انگشتان پا را به سمت بالای بدن بکشید. زانو کمی از زمین بلند می شود. سپس کشش دهید مفصل زانو و دوباره پا

پاشنه نباید با زانو حرکت کند. می توانید به طور متناوب با هر دو پا کار کنید. در حالی که یک پا خم می شود ، پای دیگر همزمان کشیده می شود. هر طرف را تا 20 بار بسیج کنید. به تمرینات مفصل زانو بروید