چشم انداز | مهار کننده های اشتها

چشم انداز

تاکنون هیچ دارویی وجود ندارد که بتواند به اندازه کافی اثربخشی خوب و تحمل بسیار خوبی را ترکیب کند. همچنین مشکل سو mis استفاده از داروهای ضد اشتها یا نسخه های گیاهی بدون نسخه و یا داروهای گیاهی وجود دارد که برخی از آنها به دلیل عوارض جانبی غیر قابل توجه آنها می توانند عواقب خطرناکی داشته باشند. بسیاری از مواد فعال هنوز در حال آزمایش هستند.