هایپرپرولاکتینمی ، پرولاکتینوما: رادیوتراپی

رادیوتراپی (radiatio) پرولاکتینوما فقط در موارد استثنایی نشان داده می شود که بهبودی توسط پزشکی و جراحی حاصل نشود درمان.