نزدیک بینی: تاریخچه پزشکی

تاریخچه پزشکی (سابقه بیمار) یک م componentلفه مهم در تشخیص است نزدیک بینی (کوتاه مدت).

تاریخچه خانواده

 • آیا سابقه بیماری مکرر چشم در خانواده شما وجود دارد؟

تجزیه و تحلیل اجتماعی

جاری تاریخچه پزشکی/ تاریخچه سیستمیک (شکایات جسمی و روانی).

 • آیا در دیدن اشیایی که در فاصله کانونی قرار دارند مشکل دارید؟
 • چه مدت این علائم وجود دارد؟ آیا ناگهان روشن شد؟
 • آیا علائم بیماری شدت یافته است؟
 • آیا روی هر دو چشم تأثیر می گذارد؟
 • آیا چشم درد دارید؟
 • آیا شما از قبل عینک یا لنز استفاده می کنید؟

anamnesis گیاهی شامل. آنامز تغذیه ای

self anamnesis شامل. anamnesis دارو

 • شرایط قبلی (بیماری چشم ، دیابت ملیتوس ، جراحات)
 • عملیات
 • آلرژی
 • تاریخچه دارو