مراحل COPD

مقدمه COPD یک بیماری انسدادی مزمن ریوی است. بسته به شدت بیماری ، مراحل مختلف COPD را می توان تشخیص داد. طبقه بندی به مراحل به پزشکان اطلاعاتی در مورد سلامت و علائم بیمار و پیشرفت بیماری می دهد. این به آنها کمک می کند تا در مورد اقدامات درمانی لازم تصمیم گیری کنند. یکی از … مراحل COPD

طبقه بندی طلا | مراحل COPD

طبقه بندی GOLD ابتکار جهانی بیماری انسدادی ریه (GOLD) بیماری ریه COPD را در چهار درجه شدت طبقه بندی می کند. این وضعیت با استفاده از اسپیرومتری با استفاده از پارامترهای خاص عملکرد ریه ، ظرفیت یک ثانیه (FEV1) و شاخص تیفنو تعیین می شود. علاوه بر این ، شدت علائم و تعداد حملات حاد قبلی (تشدید) برای… طبقه بندی طلا | مراحل COPD