قرمزی چشم همراه با درد: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمیو غیره - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی