احتباس آب (ادم): عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در اثر ادم (احتباس آب) ایجاد شود:

پوست و زیر جلدی (L00-L99).

  • رنگدانه ای از پوست (اغلب پس از التهاب ، یعنی ناشی از التهاب).
  • فقیر خون جریان به پوست بیش از التهاب ناحیه ادم به علت میکروتروما.
  • زخم (زخم)