تراکئیت: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در اثر نای (التهاب نای) ایجاد شود:

سیستم تنفسی (J00-J99)

  • محدودیت تنفس (به عنوان مثال ، به دلیل تنگی نای).
  • ذات الریه (ذات الریه)