جمع شدگی کبد (سیروز): درمان تغذیه ای

برای درمان همزمان سیروز کبدی ، توصیه می شود از چندین اصل تغذیه پیروی کنید

  • متعادل رژیم غذایی با 1.2 (-1.5) گرم پروتئین/کیلوگرم وزن بدن.
  • مصرف نمک را محدود کنید
  • از مصرف الکل باید به طور کامل اجتناب شود

افزایش مصرف پروتئین به حفظ سلول های بدن کمک می کند توده.
فقط در موارد استثنایی ، به عنوان مثال ، در بیماران در مراحل پیشرفته انسفالوپاتی کبدی (کبد-مربوط مغز اختلال عملکرد) ، حفاظت از پروتئین (محدودیت مصرف پروتئین) ضروری است.