تغییرات حلقه دو سر با منبسط کننده | دو سر بازو با منبسط کننده حلقه می شود

تغییرات دو سر بازو با منبسط کننده پیچ می خورد

مشابه حلزون دوسر با وزنه ، آموزش انبساط متنوع است در کلاسیک حلزون دوسر، کف دستها هنگام انقباض به طور دائمی به سمت بالا هستند. برای افزایش بار در حین حرکت ، کف دست ها می توانند در موقعیت شروع به سمت یکدیگر قرار بگیرند و در مرحله غلبه (متحدالمرکز) به سمت بیرون چرخانده شوند.

علاوه بر این ، کف دست ها می توانند در طول کل انقباض به سمت یکدیگر باشند. حلزون دوسر با منبسط کننده می توان به طور متناوب یا هر دو بازو به طور همزمان آموزش داد. با این حال ، در هر دو شکل ، الگوی بالاتنه باید در طول حرکت حفظ شود.