آلفا گالاکتوزیداز افزایش یافت | آلفا گالاکتوزیداز چیست؟

آلفا گالاکتوزیداز افزایش یافته است

افزایش مقدار آلفا گالاکتوزیداز در پزشکی امروزی نقشی ندارد. هیچ اثر منفی مقدار زیادی از آنزیم آلفا گالاکتوزیداز بر روی انسان شرح داده نشده است. افزایش میزان آلفا گالاکتوزیداز معمولاً تنها زمانی رخ می دهد که مقدار زیادی از قرص جایگزین شده باشد.