آسیکلوویر در نوزادان | آسیکلوویر

آسیکلوویر در نوزادان

آیکلوویر همچنین می تواند در نوزادان و کودکان زیر دو سال استفاده شود. این برنامه باید همیشه با پزشک متخصص اطفال در میان گذاشته شود ، زیرا وی باید از قبل تصمیم بگیرد که آیا واقعاً این پرونده است تب خال یا نوع دیگری بثورات به طور معمول ، نیمی از دوز معمول آسیکلوویر در کودکان زیر دو سال استفاده می شود. برای سهولت مصرف قرص برای کودکان ، ممکن است آنها را خرد کرده یا در آب حل کنند.