عفونت نورو ویروس: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمی و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

  • شمارش خون کوچک
  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C).
  • تشخیص ویروس در مدفوع /استفراغ (نورو ویروس I / II) - RT-PCT (واکنش زنجیره ای پلیمراز ترانس کریپتاز معکوس) ، آنتی ژن EIA ، تشخیص میکروسکوپی الکترونی.
  • پارامترهای کلیوی - اوره, کراتینین, سیستاتین C در صورت لزوم

شناسایی مستقیم ویروس شبه نورواک از مدفوع باید با نام گزارش شود (قانون پیشگیری و کنترل آن بیماری های عفونی در انسانها).