سردرد ناشی از دارو: آزمایش و تشخیص

معمولا، تشخیص آزمایشگاهی لازم نیست

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینه فیزیکی و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای انجام آزمایش تشخیص افتراقی

  • شمارش خون کوچک
  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C).
  • گلوکز ناشتا (قند خون ناشتا)
  • CSF پنچر شدن (مجموعه ای از مایع مغزی نخاعی توسط سوراخ شدن کانال نخاعی) برای تشخیص CSF.