درد پاشنه: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمی و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

  • شمارش خون کوچک
  • شمارش دیفرانسیل خون
  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C) یا ESR (میزان رسوب گلبول های قرمز).
  • وضعیت ادرار (آزمایش سریع برای: pH ، لکوسیتها، نیتریت ، پروتئین ، گلوکز) ، در صورت لزوم رسوب می کند.
  • خشک دهن گلوکز (روزه داری خون گلوکز).
  • اسید اوریک
  • تشخیص روماتوئید - CRP (پروتئین واکنش پذیر C) یا ESR (میزان رسوب گلبول های قرمز). فاکتور روماتوئید (RF) ، CCP-AK (دوره ای) سیترولین پپتید آنتی بادی) ، ANA (آنتی بادی های ضد هسته ای) - در صورت روماتوئید آرتروز مشکوک است