ویتامین A: گروه های خطرناک

گروه های خطرناک برای کمبود ویتامین A شامل افرادی هستند که:

به زنان باردار و شیرده توصیه می شود 10٪ و 50٪ بیشتر مصرف کنند ویتامین A به ترتیب از جمعیت عمومی

یادداشت در مورد وضعیت تأمین (مطالعه ملی مصرف II 2008).

15٪ از مردان و 10٪ از زنان به میزان توصیه شده در روز نمی رسند. زنان و مردان 14-18 ساله به ویژه تحت تأثیر قرار می گیرند.