برفک دهان (Gingivostomatitis Herpetica): علل آن

پاتوژنز (ایجاد بیماری)

هرپس ویروس سیمپلکس نوع 1 به صورت موضعی در سلولهای مخاطی تکثیر می شود. سپس به حمله می کند سلول عصبی فرآیندها و از آنجا به مربوطه گانگلیون (خوشه ای از سلول عصبی اجسام در محیط سیستم عصبی) ، جایی که تا زمان فعال شدن مجدد توسط عوامل استرس زا خاموش باقی می ماند.

علل (علل)

علل رفتاری

  • تماس فیزیکی نزدیک
  • تماس جنسی

عوامل زیر ممکن است دوباره فعال شوند:

علل بیوگرافی

  • تغییرات هورمونی - مانند قاعدگی (عادت زنانه).

علل رفتاری

علل ناشی از بیماری

  • عفونت های تب دار
  • ضایعات پوستی / غشایی مخاطی