افتادگی دستگاه تناسلی: پیشگیری

برای جلوگیری از افتادگی دستگاه تناسلی، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • مصرف مواد محرک
    • مصرف تنباکو همراه با سرفه مزمن
  • کار جسمی سنگین (به خصوص بلند کردن اجسام سنگین).
  • چاق (BMI 25 پوند ، چاقی).

عوامل پیشگیری (عوامل محافظتی)