Fulvestrant

محصولات

Fulvestrant از نظر تجاری به عنوان محلول تزریق در دسترس است (Faslodex ، عمومی) از سال 2004 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

Fulvestrant (سی32H47F5O3S، Mr = 606.8 گرم در مول) به صورت سفید وجود دارد پودر که عملا در آن حل نمی شود آب.

اثرات

Fulvestrant (ATC L02BA03) دارای خواص ضد استروژنی است. در گیرنده استروژن یک آنتاگونیست است.

موارد مصرف

سرطان پستان