تمرینات ضد تنش گردن و شانه 1

”بازوی در حال چرخش” یک نوبت را در نوبت در مقابل خود به سمت بالا بچرخانید. بالاتنه شما آرام و صاف باقی می ماند. با تمرین بعدی ادامه دهید