تمرینات 1 در برابر تنگی کانال نخاع - خود بسیج

بسیج شخصی: در وضعیت مستعد روی میز ، پاها آزادانه آویزان می شوند. استخوان های لگن استراحت در لبه میز. این باعث ایجاد کشش در ستون فقرات کمر و تحریک تک تک مهره ها می شود.

این وضعیت را به مدت 15 ثانیه حفظ کنید. در صورت لزوم می توانید چندین بار در روز ورزش را انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید.