بیماری های راست روده | رکتوم - آناتومی ، عملکرد و بیماری ها

بیماری های راست روده

ممکن است اتفاق بیفتد رکتوم وقتی که کف لگن و عضلات اسفنکتر ضعیف هستند. این بدان معنی است که سطح عضلات در اینجا دیگر به اندازه کافی قوی نیست که بتواند اندام ها را نگه دارد. در نتیجه ، رکتوم به خودی خود فرو می ریزد و می تواند از طریق بیرون بریزد مقعد. به این حادثه افتادگی رکتوم نیز گفته می شود.