اختلالات بینایی رنگ: تاریخچه پزشکی

anamnesis (تاریخچه پزشکی) م representsلفه مهمی در تشخیص اختلالات بینایی رنگ.

سابقه خانوادگی

 • آیا اختلالات چشم در خانواده شما وجود دارد که شایع است؟
 • آیا در خانواده شما بیماری ارثی وجود دارد؟

تاریخ اجتماعی

 • حرفه شما چیست؟
 • آیا در حرفه خود در معرض مواد مضر کار هستید؟

جاری تاریخچه پزشکی/ سابقه پزشکی سیستمیک (شکایات جسمی و روانی).

 • به چه علائمی توجه کرده اید؟
 • تظاهرات کمبود بینایی رنگ چیست؟
 • آیا مزاحمت ناگهانی رخ داده است؟
 • اختلال بینایی رنگ چه مدت وجود داشته است؟

anamnesis گیاهی شامل. آنامز تغذیه ای

anamnesis خود شامل. anamnesis دارو

 • شرایط از قبل موجود (بیماری های چشم ، بیماری های عصبی).
 • جراحی ها (جراحی های چشم ، مرکزی سیستم عصبی جراحی)
 • رادیوتراپی
 • آلرژی