آلودگی به شپش بدن (Pediculosis Corporis): آزمایش و تشخیص

تشخیص آزمایشگاهی معمولاً مورد نیاز نیست.