2. ورزش بسیج برای مفصل ران

در حالت خوابیده با دو دست در اطراف یکی از آنها را بگیرید ران زیر توخالی زانو و آن را به سمت بالای بدن بکشید. دیگری پا روی زمین کشیده شده است. اگر این پا آسانسور ، این نشانه محدود شدن مفصل ران است.

این وضعیت را به مدت 10 ثانیه نگه دارید و سپس طرفین را عوض کنید. پس از یک استراحت کوتاه ، پاس دیگری دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید