1. ورزش بسیج برای مفصل زانو

شما با پاهای کشیده در یک صندلی بلند روی یک بالشتک می نشینید. سعی کنید با فشار محکم پشت زانوی خود به تکیه گاه ، زانوی خود را کشیده کنید. با این کار پاشنه پا از زمین بلند می شود.

پسوند را برای 5-10 ثانیه نگه دارید و سپس زانو را تغییر دهید. برای هر زانو 3 پاس بدهید. با تمرین بعدی ادامه دهید