دریچه قلب مصنوعی | کاشت در MRT

دریچه قلب مصنوعی

بین دو نوع مختلف مصنوعی تمایز قائل می شوند قلب دریچه ها: مطالعات نشان داده است که هیچ خطری از نظر مصنوعی وجود ندارد دریچه های قلب برای بیمار در حین تصویربرداری با MRI (1.5 تسلا). فقط مصنوعات به خصوص در پروتزهای فلزی می توانند رخ دهند.

  • دریچه های قلب که کاملاً از فلزات ساخته شده اند
  • پروتزهای زیستی ، که معمولاً هیچ اثری از فلزات ندارند یا فقط ریز هستند.