دارونما چیست؟

در سال 1955 ، پزشک آمریکایی هنری بیچر مشاهدات خود را در مورد سربازان آمریکایی در جنگ جهانی دوم در کتاب خود "دارونما قدرتمند" منتشر کرد. برای تسکین درد در این موارد ، مورفین تجویز کرد. هنگامی که او تمام شد ، آن را با نمک نمک ضعیف جایگزین کرد ، با این تأثیر که ماده "بی اثر" درد بسیاری از سربازان را تسکین داد. … دارونما چیست؟