بیماری هانتینگتون: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است به دلیل بیماری هانتینگتون همراه باشد:

سیستم تنفسی (J00-J99)

 • تنفس ذات الریه (ذات الریه ناشی از استنشاق از مواد خارجی (اغلب معده فهرست)).
 • ذات الریه (ذات الریه)
 • نارسایی تنفسی (نارسایی تنفسی ؛ اختلال در تنفس خارجی (مکانیکی)).

خون، اندام های خونساز - سیستم ایمنی بدن (D50-D90)

 • ترومبوز (بیماری عروقی که در آن الف خون لخته (ترومبوز) در یک تشکیل می شود رگ).

پوست و زیر جلدی (L00-L99).

 • Decubitus (بستر)

روان - سیستم عصبی (F00-F99؛ G00-G99)

 • اختلالات اضطرابی
 • کم خونی
 • افسردگی
 • دیس آرتریا (اختلالات گفتاری)
 • مغز آتروفی (کاهش مغز) توده).
 • بی خوابی (اختلالات خواب)
 • اختلال هراس
 • اختلال وسواس فکری