اسکلروز جانبی آمیوتروفیک: عوارض

موارد زیر موارد عمده بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در اثر اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) ایجاد شود:

سیستم تنفسی (J00-J99)

  • تنفس ذات الریه (ذات الریه ناشی از استنشاق از مواد خارجی (اغلب معده فهرست)).
  • ذات الریه
  • نارسایی تنفسی (نارسایی تنفسی ؛ اختلال در تنفس خارجی (مکانیکی)).

علائم و یافته های غیرعادی و بالینی و آزمایشگاهی که در جاهای دیگر طبقه بندی نشده اند (R00-R99)

  • کاهش غیر طبیعی وزن
  • درد مزمن
  • بی تحرکی