Exophthalmos: جراحی درمانی

سفارش 2

  • رفع فشار از مداری - مداخله جراحی با هدف کاهش فشار داخل رحمی و / یا کاهش پروپتوز به دلیل اربیتوپاتی غدد درون ریز (EO ، بیماری که در آن اگزوفتالموس (برجستگی کره چشم) ایجاد می شود).
    • موارد مصرف: در درجه اول عملکردی در موارد آشکار یا تهدید شدن بینایی (بدتر شدن بینایی) و احساس فشار رترولبار یا به دلایل زیبایی در موارد تغییر شکل اگزوفتالموس (چشمان برجسته).

توجه: برای جراحی سفارش 1 برای حضور بیماری گریوس، ر.ک: بیماری گریوز / عملیاتی درمان.