Trichomonads: درمان دارویی

اهداف درمانی

  • بهبود علامت شناسی
  • از بین بردن عوامل بیماری زا
  • مدیریت شریک ، یعنی شرکای آلوده ، در صورت وجود ، باید در آن مکان پیدا شود و درمان شود (تماس ها باید به مدت 2 ماه ردیابی شود).

توصیه های درمانی