خون دماغ در نوزادان به دلیل گریه | خون دماغ در کودک

خونریزی بینی در نوزادان به دلیل گریه

حتی اگر کودک گریه کند ، خونریزی بینی می تواند رخ دهد. باز هم ، شما نباید نگران باشید ، بلکه سعی کنید کودک را آرام کنید. گریه و هیجان باعث فعال شدن فرد دلسوز می شود سیستم عصبی (سیستم عصبی رویشی).

دلسوز سیستم عصبی مسئول است ، به عنوان مثال ، برای افزایش خون فشار. عروق گسترده تر و بیشتر شود خون از طریق بدن و به داخل پمپ می شود سر. در نتیجه ، بیشتر خون همچنین از طریق رگهای گشاد شده در منتقل می شود مخاط بینی.

رگهای ریز در مخاط بینی اکنون می تواند حتی راحت تر ترکید ، به خصوص اگر کودک به طور تصادفی به خود ضربه بزند بینی یا می چسبد انگشت بالا بینی. خونریزی بینی روی دادن. در این حالت ، اقدامات فوق الذکر باید مجدداً انجام شود و کودک تا حد ممکن آرام شود.