تغییر شکل مفصل ران: پیشگیری

برای جلوگیری از تغییر شکل مفصل ران، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

علل رفتاری

  • "قنداق کردن" (جفت زدن) نوزادان (روش قنداق کردن: قنداق کردن نوزاد با پتو ، کیسه خواب و سایر بسته بندی ها) - افزایش 3.5 برابری در موارد دیسپلازی مفصل ران با تشخیص دیررس پس از ماه سوم زندگی (علیرغم غربالگری اولیه بالینی)