رباط های پاره شده - تمرین 1

بسیج در یک زنجیره بسته: روی یکی بایستید پا روی یک سطح سفت یا ناپایدار از این موقعیت ممکن است تمام حرکات ممکن را انجام دهید. به عنوان مثال ، خمیدگی های کوچک زانو را انجام دهید ، از مقیاس ایستاده استفاده کنید ، نام خود را با پای دیگر در هوا بنویسید ، روی خود بایستید پیش پا.

این باید یک ناپایداری جزئی ایجاد کند ، سپس می توانید آن را جبران کنید. می توانید این تمرین را در برنامه روزمره خود بگنجانید. 2 دقیقه در روز کاملاً کافی است. به تمرین بعدی ادامه دهید.