آفتاب سوختگی (درماتیت سولاریس): آزمایش و تشخیص

تشخیص آزمایشگاهی لازم نیست.