خارش پوست سر (خارش کاپیتوس): معاینه

معاینه بالینی جامع اساس انتخاب مراحل تشخیصی بیشتر است:

  • معاینه عمومی عمومی - شامل فشار خون ، نبض ، وزن بدن ، قد ؛ علاوه بر این:
    • بازرسی (مشاهده).
  • معاینه پوست