التهاب غده پستانی (ماستیت): عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که می تواند ناشی از ورم پستان (التهاب غدد پستانی) باشد:

سیستم ادراری ادراری (کلیه ها ، دستگاه ادراری - اندام های تولید مثل) (N00-N99).