بلعیدن بدن خارجی: درمان جراحی

مداخله جراحی به ندرت مورد نیاز است (در 1-2٪ موارد).

نشانه مطلق

  • سوراخ شدن (دستیابی به موفقیت)

نشانه های نسبی

  • آندوسکوپی ("با آینه کردن") عوارض قابل کنترل نیست.
  • تلاش های ناموفق نجات آندوسکوپی.
  • طولانی شدن یک جسم خارجی در دوازدهه دیستال (اثنی عشر) برای بیش از یک هفته